Privacyverklaring

Hier vindt u de privacyverklaring van Ciro. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Ciro.

 

Ciro

Ciro is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met chronische aandoeningen. Denk hierbij aan longziekten zoals COPD en astma, hartfalen of slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.

Contactgegevens:
Ciro
https://www.ciro-horn.nl
Hornerheide 1
6085 NM Horn
(0475) 587 600

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Ciro worden verzameld. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Privacy medewerker via communicatie@ciro-horn.nl 

 

Doel verzamelen gegevens

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Ciro via de website. Inschrijvingen voor cursussen, symposia en informatieavonden vallen hier ook onder. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, omdat verwerking noodzakelijk is om metu in contact te komen. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt.

Ciro maakt ook gebruik van analytische cookies. Dit gebeurt met Google Analytics. Hiervoor wordt automatisch een cookie op uw computer geplaatst. Meer informatie over cookies vindt u onder het kopjes ‘Cookies’. De verzamelde gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u bezoekt.

 

Cookies

Ciro gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ciro gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ciro verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens Ciro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Opslagperiode gegevens

Op het moment dat u contact opneemt met Ciro, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Dit geldt ook voor gegevens die u invult bij het inschrijven voor een cursus, symposium of informatieavond. Deze gegevens worden tot maximaal een jaar terug bewaard.

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om  persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ciro en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ciro-horn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Ciro wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging van uw gegevens

Ciro neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.