Cliëntenraad

De stem van patiënten telt bij Ciro. Via de cliëntenraad krijgen patiënten daarom de kans om mee te denken en advies te geven. Want goede zorg helpt mee om uw behandeling bij Ciro te laten slagen. Het organiseren van goede zorg rondom een patiënt lijkt simpel, maar niets is minder waar. Daarom is de cliëntenraad van Ciro zo belangrijk. Zij denken mee over allerlei onderwerpen die het verschil kunnen maken voor patiënten.

 

Wat doet de cliëntenraad van Ciro?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, die onder behandeling zijn in Ciro - zowel in de kliniek als het slaapcentrum. Niet alleen patiënten, maar ook hun familie en bezoekers zijn belanghebbenden bij het werk van de cliëntenraad. De cliëntenraad denkt mee met de Raad van Bestuur over grote en kleine onderwerpen. Beide partijen hebben een gezamenlijk doel voor ogen: kwalitatief goede zorg en tevreden patiënten, zodat zij weer specialist worden van hun eigen leven. De inbreng van de cliëntenraad wordt daarom zeer gewaardeerd.

 

Hoe denkt de cliëntenraad mee met de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur informeert en/of overlegt met de cliëntenraad over actuele ontwikkelingen. De Raad van Bestuur vraagt in ieder geval advies over elk voorgenomen besluit als het gaat over:

 

 • Een wijziging van de doelstelling of grondslag;
 • Fusie of duurzame samenwerking;
 • Overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel ervan;
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening;
 • De profielschets voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de raad van bestuur;
 • De begroting en de jaarrekening;

 

Instemming cliëntenraad?

Over voorgenomen besluiten die dicht bij de patiënten staan, heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Dit betekent dat de Raad van Bestuur geen besluit mag uitvoeren zonder de gevraagde instemming van de cliëntenraad. Denk hierbij aan;

 

 • Algemeen beleid over voeding, geestelijke verzorging,  recreatie- en ontspanning;
 • De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan de patiënten te verlenen zorg;
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van patiënten;
 • Het instemmingsrecht over de profielschets van personen, die belast worden met de behandeling van klachten van patiënten;
 • Toelatings- en ontslagbeleid.

De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur over onderwerpen, die zij belangrijk vindt. Dit gebeurt in goed overleg en wordt ondersteund op basis van speciale wetgeving.

 

Wie is lid van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal vijf leden, die op vrijwilligersbasis aan de slag zijn. Dat kunnen (oud-)patiënten zijn, maar ook familieleden en andere personen, die zich betrokken voelen bij Ciro. Leden voor de cliëntenraad worden geworven via een openbare procedure en worden benoemd door de Raad van Bestuur. Hieronder ziet u de huidige samenstelling van de cliëntenraad, met daarbij de verdeling van de verschillende aandachtsgebieden.

 

Publicaties cliëntenraad

Neem contact met ons op!

De cliëntenraad kan de stem van patiënten alleen laten horen met de inbreng van patiënten, familie en bezoekers. Aarzel dus niet om contact op te nemen met de leden van de cliëntenraad via de contactgegevens hieronder.

Ambtelijk secretariaat, mw. Annemiek Bergh
Telefoonnummer: 0475-587600

E-mail: clientenraad@ciro-horn.nl

 

Ciro_Website_heer-Verhoeven.jpg

 • Dhr. A. Verhoeven, voorzitter  
  Aandachtsgebieden: PR en communicatie, financiën, medezeggenschap en juridische zaken       

Ciro_Website_heer-Rinkens.jpg

 • Dhr. A. Rinkens, vice-voorzitter
  Aandachtsgebieden: Innovatie/bouw 

Ciro_Website_heer-Wolters.jpg                                                                          

 • Dhr. J. Wolters, secretaris     
  Aandachtsgebieden: Academisch slaapcentrum, patiënten informatie/communicatie, educatie op maat

Ciro_website_heer-Elias.jpg                                         

 • Dhr. G. Elias, lid 
  Aandachtsgebieden: Facilitaire zaken en recreatie         

Ciro_Website_mw. J. Krikke-Arets_0.jpg

 • Mw. J.M.J. Krikke-Arets, lid
  Aandachtsgebieden: Kwaliteit, veiligheid en arbo, patiënten informatie/communicatie

annemiek_bergh.jpg                                            

 • Mw. A. Bergh, Ambtelijk secretaris cliëntenraad