Cliëntenraad

Cliëntgerichtheid is een essentieel onderdeel van kwaliteit. Het organiseren van de zorg rondom de cliënt lijkt vanzelfsprekend en eenvoudig, maar niets is minder waar.

 

Wat doet de cliëntenraad van Ciro?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten, die gebruikmaken van de behandelingen van Ciro. Niet alleen de patiënten, maar ook hun familie en bezoekers zijn belanghebbenden bij het werk van de cliëntenraad.

De cliëntenraad denkt met de Raad van Bestuur mee over grote en kleine onderwerpen, die van belang zijn voor de patiënten. De Raad van Bestuur hecht waarde aan de inbreng van de cliëntenraad, omdat beide partijen waarden hechten aan kwalitatief goede zorg en tevreden patiënten.

 

Wie is lid van de cliëntenraad?

De cliëntenraad bestaat uit maximaal zeven leden. Dat kunnen (oud-)patiënten zijn, maar ook familieleden en andere personen, die zich betrokken voelen bij Ciro.

 

Hoe denkt de cliëntenraad mee met de Raad van Bestuur?

De Raad van Bestuur informeert de cliëntenraad en overlegt met de cliëntenraad over actuele ontwikkelingen. De Raad van Bestuur vraagt in ieder geval advies over elk voorgenomen besluit als het gaat over:

 • Een wijziging van de doelstelling of grondslag;
 • Het overdragen van de zeggenschap of fusie of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling;
 • De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing;
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie;
 • Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van werkzaamheden;
 • Het benoemen van personen, die rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling;
 • De begroting en de jaarrekening;
 • Het algemeen beleid inzake de toelating van patiënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan patiënten.

 

Wat is het adviesrecht?

Over voorgenomen besluiten die dicht bij de patiënten staan heeft de cliëntenraad verzwaard adviesrecht. Dit betekent dat de Raad van Bestuur geen besluit mag uitvoeren zonder de gevraagde instemming van de cliëntenraad. Te denken valt aan:

 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of hygiëne en de geestelijke vorming van maatschappelijke bijstand aan en de recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor patiënten;
 • De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan de patiënten te verlenen zorg;
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van patiënten en het
 • Aanwijzen van personen, die belast worden met de behandeling van klachten van patiënten;
 • De vaststelling of wijziging van de regeling bedoeld in artikel 2, tweede lid van de wet (lees: de cliëntenraad) en de vaststelling of wijziging van een ander voor patiënten geldende regelingen;
 • Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan patiënten, die in de regel langdurig in die instelling verblijven.

De cliëntenraad kan ook ongevraagd advies geven aan de Raad van Bestuur over onderwerpen, die de cliëntenraad belangrijk vindt.

 

Neem contact met ons op!

Voor het uitvoeren van haar taken heeft de cliëntenraad de inbreng van de patiënten, familie en bezoekers nodig. Aarzel dus niet om contact op te nemen met een van de leden van de cliëntenraad.

 • Dhr. A. Verhoeven, voorzitter                 
 • Dhr. A. Rinkens, vice-voorzitter                                              
 • Dhr. J. Wolters, secretaris                                         
 • Dhr. G. Elias, lid                                              
 • Mw. Y. Meertens-Kerris, lid                             

Mw. G. Janssen, Ambtelijk secretaris cliëntenraad

T (0475) 587 601
E clientenraad@ciro-horn.nl